پایگاه خبری دیلک

» نویسندگان » فرخ عبدالله زاده
  tabrizebidar139602040029351492977575ir15_300x210
 • گذر و نظر؛
  آیا شهر اولین‌ها، با حضور گردشگر رنگ جهانی می‌گیرد؟!
 • یکی از مهم ترین عواملی که باید در فرصت پیش روتا آغاز تبریز ۲۰۱۸ تقویت گردد توجه ویژه به پتانسیل های گردشگری و توریستی تبریز می باشد که این عامل تنها با مدیریت جهادی دست یافتنی است.
  tabrizebidar139602040029351492977575ir15_300x210
 • بررسی علل و نحوه پیدایش حاشیه نشینی؛
  حاشیه نشینان شهری یا فراموش شدگان اجتماعی؟!
 • یکی از چالش‌های مدیریت شهری کشور در دهه‌های اخیر به ویژه در شهرهای بزرگ، نحوه مواجهه با پدیده حاشیه‌نشینی است که در ادبیات علمی جهان، با عنوان سکونتگاه‌های غیررسمی از آن نام برده می‌شود.
رهبر تلگرام تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب
 • تبلیغات